Lütfen bekleyiniz...

Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Deniz Araçlarına, Miktarı Her Geminin Teknik Özelliklerine Göre Tespit Edilmek ve Kullanacak Geminin Jurnaline İşlenmek Kaydıyla, Verilecek Akaryakıtta ÖTV Sıfırlanmıştır

Haber Tarihi: 10.07.2020

 * 9/7/2020 tarihli ve 2728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarına, miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla, verilecek akaryakıtta ÖTV sıfırlanmıştır.

* Mezkûr Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıda yer verilmiştir;

 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE VE MİLLİ GEMİ SİCİLİNE KAYITLI, KABOTAJ HATTINDA MÜNHASIRAN YÜK VE YOLCU TAŞIYAN GEMİLERE, TİCARİ YATLARA, HİZMET VE BALIKÇI GEMİLERİNE VERİLECEK YAKITIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARININ SIFIRA İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN 1/7/2003 TARİHLİ VE 2003/5868 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2728)

Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine verilecek yakıtın özel tüketim vergisi tutarının sıfıra indirilmesine ilişkin 1/7/2003 tarihli ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

8/7/2020 TARİHLİ VE 2728 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Madde 1- Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine verilecek yakıtın özel tüketim vergisi tutarının sıfıra indirilmesine ilişkin 1/7/2003 tarihli ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan “kayıtlı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçları ile” ibaresi eklenmiştir.

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.